Palánek z.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Stanovy

STANOVY
PALÁNEK z. s.


Článek I. - název a sídlo
Název spolku zní :  PALÁNEK z. s.
Sídlem spolku je Hrubá strana 87, Ždánice 696 32

Článek II.
předmět činnosti
Hlavním předmětem činnosti PALÁNEK z. s. je pořádání kulturně společenských akcí.
Provozování hostinské činnosti a nákupu za účelem prodeje.
Posláním spolku je udržovat kulturní podvědomí a společenskou aktivitu. Přispět k uchování a zvelebování kulturních tradic.

Článek III.
vznik a zánik členství
Členství ve spolku je dobrovolné.
O členství se žádá písemnou přihláškou a vzniká schválením přihlášky vedením spolku
Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit činností naplňujících cíle spolku.
Členství zaniká odhláškou, pozastavením členství a úmrtím.

Článek IV.
práva a povinnosti členů
Každý člen má právo být informován o všech akcích spolku, účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku, volit všechny orgány spolku. Zletilý člen má právo kandidovat a být zvolen do všech orgánů spolku.
Člen má morální povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů spolku, dodržovat společně dohodnuté postupy.
Členu, který závažným způsobem poruší stanovy spolku, může být členství pozastaveno. O pozastavení členství rozhoduje na návrh členů valná hromada.

Článek V. - organizační uspořádání

Orgány spolku jsou: valná hromada a vedení spolku.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, schvaluje stanovy a jejich změny, volební řád, přijímá usnesení, volí vedení spolku. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. Svolává se, vyvěšením na veřejném místě.
Valná hromada se schází dle potřeby.
Vedení spolku je voleno „valnou hromadou“ na dobu 5 let, má 3 členy, (předseda, tajemník a pokladník) schází se podle potřeby. Řídí práci spolku, rozhoduje o využití prostředků spolku. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.
Předseda - svolává a řídí práci jeho práci, vyřizuje korespondenci, reprezentuje spolek a jedná jeho jménem.
Tajemník - pořizuje zápisy, zastupuje zmocněnce ve všech jeho činnostech.
Pokladník - bdí nad prostředky spolku a zodpovídá za včasné podání daňového přiznání.

Článek VI. - majetek a hospodaření spolku
Majetek tvoří zejména sponzorské dary.

Příjmy z hostinské činnosti a nákupu za účelem prodeje, mohou být použity pouze k hlavní činnosti spolku (viz čl. II odst.1.)
Majetek spolku je možno použít pouze k podpoře činnosti a k programům směřujících k dosažení jeho cílů. O užití majetku rozhoduje vedení spolku.
Za majetek a hospodaření spolku je odpovědné vedení spolku.Ve Ždánicích dne 29.11.2015

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky